Financieel

Wie zal dat betalen? Zoete Lieve Bureau Babel heeft voldoende kennis van subsidies en fondsen. We verstrekken ze niet zelf, maar adviseren je graag. Voor cultuureducatie in het primair onderwijs bestaan verschillende subsidievormen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

GEMEENTELIJK
Sinds 1 januari 2013 is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs van kracht. Met deze regeling beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met gemeenten en provincies de kwaliteit te bevorderen van cultuureducatie. Hiertoe stelt het fonds subsidies beschikbaar voor activiteiten in de desbetreffende gemeenten en provincies. Deze activiteiten worden ontwikkeld door culturele instellingen in samenwerking met scholen en dragen bij aan de borging van cultuureducatie binnen het primair onderwijs. De regeling wordt voortgezet tot en met 2020.

Bureau Babel werkte een programma uit met activiteiten voor drie doelstellingen van de regeling. Daarmee willen we onder andere realisatie en borging van de doorlopende leerlijn cultuureducatie bereiken, met daaraan gekoppeld de leerlijnen voor alle kunstdisciplines, cultureel erfgoed en design. Daarnaast bieden we een programma voor een kwalitatief goede nascholing voor leerkrachten, culturele instellingen en kunstenaars. De Muzerije zorgt met het Bosch Leerorkest voor een meerjarig programma in de groepen 6, 7 en 8 in de Brede Bossche Scholen waarmee een aantoonbare kwaliteitsimpuls aan het muziekonderwijs wordt gegeven.
Neem voor meer informatie over de subsidieregeling en ons programma contact op met Bureau Babel.

Het Jeugdcultuurfonds ’s-Hertogenbosch is bestemd voor kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar), die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of geen les kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

LANDELIJK & FONDSEN
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt gelden beschikbaar om zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur te kunnen laten deelnemen. Zo zijn er gelden beschikbaar gesteld voor Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs.

Het VSBfonds steunt uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten; van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst.

Het Hermes Kunst en Cultuurfonds ondersteunt ‘Bossche’ kleinschalige, innovatieve kunst en cultuurinitiatieven.

De Impuls muziekonderwijs: met deze subsidie kunnen scholen muziek op verschillende manieren verankeren in de school. Bijvoorbeeld door de kennis en deskundigheid van de leerkracht te vergroten en structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd. Ook voor (meer) samenwerking met lokale partners uit de omgeving – zoals popbands, brassbands en harmonieën – kan met de subsidie worden gefinancierd.

De CJP cultuurkaart: de betaalpas waarmee leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten kunnen betalen.

 

image by WebDog

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.