Over de Culturele Ladekast

De Culturele Ladekast is een instrument voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines als muziek, beeldende vorming, dans, drama, erfgoed en literatuur kunnen zo worden opgebouwd. De lades bevatten lessen of culturele activiteiten die aansluiten op de leerdoelen, met een accent op de vermogens receptief, creërend, reflectief en analyserend. 


We hebben de Culturele Ladekast samen met de bureaus voor cultuureducatie in Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg (oftewel B5) ontwikkeld. Met deze doorlopende leerlijn hebben we een duidelijke, gemeenschappelijke structuur neergezet die in primair en voortgezet onderwijs kan worden ingevuld. 


De Culturele Ladekast biedt een heldere vakinhoudelijke opbouw en vormt daarmee een handelbaar, mooi instrument voor communicatie, integratie en samenwerking van cultuureducatie met én in het onderwijs.

Zo kan de school met de Culturele Ladekast beschrijven welke behoefte aan deskundigheidsbevordering er is. En bepaalt de school ermee zelf, aan de hand van de eigen visie, welke activiteiten het in een schooljaar inzet binnen muziek/beeldend. Die vult ze dan zelf of samen met een culturele instelling in en voert ze uit.

Op dit moment werken er achttien scholen voor primair onderwijs en één school voor voortgezet onderwijs aan hun doorlopende leerlijn cultuureducatie. Primair: LW Beekmanschool, Het Bossche Broek (centrum en zuid), De Groote Wielen, De Hobbit, Jeroen Bosch, Kameleon West, Merlijn, Mytylschool Gabriël, De Matrix, Meander, De Ontdekking, Het Palet, Het Rondeel, De Troubadour, De Vlieger, Westerbreedte, Wikveld en Wittering.nl. Komend schooljaar starten er wederom vier scholen met de Culturele Ladekast.
Helicon vmbo werkt in het voortgezet onderwijs aan een doorlopende leerlijn gericht op Jeroen Bosch.

De Culturele Ladekast wordt gefinancierd vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met verschillende partners werkt het Fonds voor Cultuurparticipatie t/m 2020 aan dit subsidieprogramma. Doel is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen.

Bekijk hier de digitale versie van onze Culturele Ladekast brochure.
 

image by WebDog

Bureau Babel is hèt stedelijk bureau voor cultuureducatie in Den Bosch.

We willen zoveel mogelijk Bossche scholieren met zoveel mogelijk kwalitatief goede kunst in aanraking brengen.