ANBI-status en jaarverslag

ANBI PUBLICATIEPLICHT BUREAU BABEL

Naam van de instelling Stichting Bureau Babel
Fiscaal nummer NL850619725
Postadres Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch

Doelstelling
Stichting Bureau Babel, gevestigd te 's-Hertogenbosch, heeft ten doel het bevorderen van culturele- en kunstzinnige vorming met name voor en door kinderen en jongeren in de leeftijd van met name 4 t/m 18 jaar. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te bereiken door: het bieden van informatie en advies; onderhouden van een netwerk voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de culturele organisaties; adviseren / programmeren van het aanbod aan cultuureducatieve projecten voor het primair onderwijs (schoolvoorstellingen); en alle andere mogelijke activiteiten om de doelen te verwezenlijken.

Bestuurders
Ans Buys, voorzitter
Mark van der Schoor, secretaris
Felix van den Nieuwendijk, penningmeester
Teunis IJdens, lid
Hermie van Ommeren, lid
Els van der Pol, lid
Jos Straathof, lid

Beloningsbeleid
Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Directie en personeel: conform cao Kunsteducatie.
Gedetacheerd personeel: conform collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR).

Activiteiten
Het jaarverslag van 2017 kunt u in de onderstaande PDF inzien.
 

You can't start a fire without a spark